UTHYRNINGSVILLKOR FÖR TEATERTEKNIK AB

ALLMÄNT

All uthyrning sker fritt TEATERTEKNIK, Stockholm.
Ombesörjer TEATERTEKNIK transport tillkommer transport- respektive fraktkostnader.

Hyran erlägges kontant vid hyresperiodens början, eller om så överenskommes, faktureras vid hyresperiodens början. (Gäller endast kunder med upplagt konto). Fakturaavgift tillkommer på faktura understigande 500 kr.

Eventuell förlängning av hyrestiden måste meddelas senast en vecka före hyresperiodens utgång.  

Avbeställning av bokad utrustning måste göras senast en vecka före hyresperiodens början. För ej avhämtad, beställd utrustning utgår en avgift motsvarande varornas baspris (hyrpris för en dag) enligt uthyrningsprislistan. 

Som hyrestid räknas den tid som löper mellan det att utrustningen lämnar TEATERTEKNIKs lokaler till dess den återlämnas.  

Uthyrningsprislistan är beräknad för normal teaterverksamhet.
Används strålkastare för permanent bruk, t.ex. vid mässor, kan det tillkomma en glödlampsavgift.
 

Utrustningen får endast brukas av den som äger därför nödig kännedom. 

Hyresman som är okänd för TEATERTEKNIK AB måste vid utlämnandet visa legitimation. 

1
Detta avtal är slutet mellan TEATERTEKNIK AB, nedan kallat TEATERTEKNIK, och beställaren av utrustningen, nedan kallad hyresmannen. Om hyresmannen företräder ett företag skall även namnet på företrädaren anges på hyresavtalet. 

2
Utrustningen skall försäkras genom hyresmannens försorg. Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till TEATERTEKNIK och vid stöld samt i vissa fall vid skada göra polisanmälan om TEATERTEKNIK så begär. Vid försumlighet att fullgöra sina förpliktelser mot TEATERTEKNIK svarar hyresmannen gentemot TEATERTEKNIK för därigenom uppkommen skada.

 3
TEATERTEKNIK installerar utrustningen på leveransadressen mot extra kostnad för hyresmannen. TEATERTEKNIK svarar ej för skador eller fel förorsakade av felaktig av hyresmannen, eller av honom utsedd, gjord installation eller anslutning till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrts ut av eller godkänts av TEATERTEKNIK. 

4
Utrustningen tillhör TEATERTEKNIK. Hyresmannen får därför icke låna ut, pantsätta, uthyra, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan TEATERTEKNIKs godkännande.

 5
TEATERTEKNIK ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyresperioden dock med undantag för situationer som nämnts under punkt 3 ovan samt punkt 8 nedan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till TEATERTEKNIK. TEATERTEKNIK skall därvid antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ, som TEATERTEKNIK för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal.
Om hyresmannen ej erhåller fungerande utrustning inom den tid som motsvarar 20% av de avtalade hyrestiden efter det att TEATERTEKNIK mottagit felanmälan, är hyresmannen, under förutsättning att han ej i övrigt åsidosatt vad i detta avtal överenskommits, berättigad till nedsättning av hyran motsvarande det belopp, som belöper på tiden från utgången av nyss nämnda tidsfrist och till det att utrustningen är i funktion eller utbytes mot annan utrustning. Vid beräkning av sådan hyresnedsättning skall hyran anses belöpa per dygn.

 6
TEATERTEKNIK ersätter ej misslyckad eller inställd föreställning, visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller omständigheter som TEATERTEKNIK ej rår över.

 7
TEATERTEKNIK är berättigade att med skäligt varsel få tillträde till utrustningen för service, inspektion, utbyte eller återtagande av utrustningen.

 8
Hyresmannen ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada samt för att utrustningen anslutes till rätt nätspänning. Hyresman är skyldig att äga nödig kännedom för inkoppling av utrustningen på elnätet. Hyresman äger ej, även om han är tekniskt kunnig, göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av TEATERTEKNIK utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen, är TEATERTEKNIK ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning eller att reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen är ersättningsskyldig för förlust av utrustningen eller skada på utrustningen som utöver normal förslitning uppstår under hyrestiden.

 9
TEATERTEKNIK har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga utrustningen därest hyresmannen:

  • dröjt med erläggande av hyra utöver en vecka efter förfallodagen eller dröjt upprepade gånger med hyresbetalningen utöver överenskommen tid
  • försätts i konkurs, omyndigförklaras eller avlider
  • i strid med punkt 7 ovan vägrar TEATERTEKNIK tillträde till utrustningen
  • vanvårdar, utlånar, pantsätter, uthyr eller överlåter utrustningen
  • i övrigt i väsentlig mån åsidosätter vad i detta avtal överenskommits.

 10
Därest hyresmannen dröjer med återlämnandet av utrustningen eller ej bereder TEATERTEKNIK tillfälle att återtaga utrustningen efter avtalad hyresperiods slut, är hyresmannen skyldig att till TEATERTEKNIK betala för varje påbörjat dygn som belöper utöver den avtalade hyrestiden, ett belopp motsvarande det hyrpris som gäller vid hyra av utrustningen det första dygnet.

 11
Vid hyrestidens slut är hyresmannen skyldig att iordningställa utrustningen med tillbehör, förpackningar etc. i den ordning och med den emballering som TEATERTEKNIK utlämnade utrustningen i. I annat fall är hyresmannen skyldig att ersätta TEATERTEKNIK för iordningställande av utrustningen. Ersättning beräknas enligt gällande timdebitering för TEATERTEKNIKs personal för den tidsperiod som belöper för iordningställandet av utrustningen.

 

Rev 2019-02-27